© Shawn Roshan, eKathmandu Translation Services 2012